Tarifa


ktorého dĺžka nepresahuje 150 cm a priemer 10 cm, alebo tvaru dosky, ktorej dĺžka nepresahuje 100 cm a šírka 80 cm, a ktorých hmotnosť súčasne nepresahuje 25 kg.

HLAVA III.

PREPRAVA ZVIERAT

Zvieratá sa neprepravujú.

HLAVA IV.

NIEKTORÉ ĎALŠIE ÚHRADY

1. Cestujúci, ktorý znečistí autobus, zaplatí dopravcovi úhradu vo výške  33 EUR.
2. Cestujúci, ktorý poškodí autobus, uhradí dopravcovi takto spôsobenú škodu v plnej výške.

HLAVA V.

VRÁTENIE CESTOVNÉHO

1. Ak cestujúci žiada podľa príslušných ustanovení prepravného poriadku vrátenie zaplatenej sumy alebo jej časti pri nepoužití alebo len čiastočnom použití cestovného lístka a predloží o splnení podmienok stanovených prepravným poriadkom dopravcu

arrow      3 fb  Obsah

potvrdenie výdajne alebo vodiča, prípadne ich splnenie osvedčí iným spôsobom, dopravca mu vráti celú zaplatenú sumu alebo jej časť.
2. Vrátenie cestovného lístka môže cestujúci uplatniť písomne na adresu firmy Emil Paulus
3. Z čiastky, ktorá sa má vrátiť, dopravca odpočíta 10 % storno poplatok a pomernú časť DPH. Najmenej však 0,5 EUR.
4. V prípade, ak sa vráti cestovné alebo jeho časť poštou, dopravca vráti sumu zníženú o výšku poštovného.


Táto tarifa platí od 1. 1. 2013

 
copyright © 2013 .::. design by Kaso.tv