Prepravný poriadok


Čl. 6 Základné povinnosti Dopravcu

6.1. Dopravca prevádzkuje prepravu osôb v súlade s udelenými povoleniami, dopravnými licenciami, licenciami ES v súlade so zák. č. 56/2012 a Nar. č. 181/2011.
6.2. Dopravca je povinný:
a) prevádzkovať cestnú dopravu podľa prepravného poriadku,
b) označiť každé prevádzkované vozidlo svojím obchodným menom,
c) zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad v rozsahu poskytovaných dopravných služieb,
d) zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povolení alebo o licencii Spoločenstva podľa zák. č. 56/2012,
e) zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garážovali v priestoroch technickej základne, v priestoroch určených obcou na tento účel alebo na miestach s povoleným parkovaním autobusov
f) zamestnávať ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
g) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním cestnej dopravy a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom a príjemcom vecí a tretím osobám.
6.3. Dopravca je povinný plniť Prepravnú povinnosť.
6.4. Dopravca je povinný zverejniť tarifu na svojom webovom sídle a zabezpečiť, aby sa aspoň základné údaje sprístupnili verejnosti v cestovnom poriadku a aby osádka autobusu a revízori boli schopní informova cestujúcich o sadzbách a ostatných cenách pred začatím prepravy a počas nej.
6.5. Dopravca je povinný zverejniť cestovný poriadok a jeho zmenu v dostatočnom predstihu najneskôr 10 dní pred začiatkom jeho platnosti na svojom webovom sídle, požiadať o jeho zverejnenie na autobusových staniciach prípadne zastávkach, prípadne informovať verejnosť iným vhodným spôsobom.

 
arrow      5 fb  Obsah

6.6. Dopravca je povinný vydať cestujúcemu cestovný lístok, resp. ho zaevidovať v elektronickom systéme, ak sa na zaplatenie cestovného lístka použilo elektronické médium.
6.7. Dopravca je ďalej povinný:
a) prevádzkovať dopravu prostredníctvom osôb, ktoré sú odborne a zdravotne spôsobilé a majú platné oprávnenie na vedenie daného typu vozidla,
b) používať vozidlá v predpísanom technickom stave,
c) každé vozidlo určené na prepravu cestujúcich riadne a zreteľne označiť obchodným menom Dopravcu, na prednej časti vozidla názvom výstupnej (a v prípade potreby aj nástupnej) stanice (zastávky)
d) zreteľne označiť oprávnené osoby, ktoré majú právo dávať cestujúcim pokyny na zachovanie bezpečnosti a plynulosti dopravy (vodič autobusu, dispečer, revízor),
e) starať sa v čo najvyššej možnej miere o bezpečnosť, pohodlie a nerušenú prepravu cestujúcich, príručnej batožiny a cestovnej batožiny v súlade s týmto prepravným poriadkom,
f) v prípade dopravnej nehody sa bezodkladne postarať o bezpečnosť cestujúcich, a zabezpečiť im čo najvyššie pohodlie v súlade s týmto prepravným poriadkom,
g) vytvoriť podmienky pre plynulú a komfortnú prepravu zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou v súlade s týmto prepravným poriadkom,
h) zabezpečiť prístupnosť prepravného poriadku, tarify, cestovných poriadkov, ako aj ďalších informácií potrebných pre cestujúcich na webovom sídle Dopravcu
i) požiadať správcu zastávky (stanice) o označenie zastávky číslom linky, ktorej vozidlá v zastávke zastavujú a zastávkovým cestovným poriadkom (s výnimkou výstupnej konečnej zastávky),
j) v súlade s týmto prepravným poriadkom umožniť cestujúcim uplatňovať svoje práva vyplývajúce z meškania spoja, prerušenia cesty alebo nedokončenia cesty.


copyright © 2013 .::. design by Kaso.tv 6      arrow