Prepravný poriadok


d) ceny za prepravu autobusových zásielok,
e) sadzbu sankčnej úhrady,
f) podmienky, za ktorých sa sadzby cestovného a ostatných cien uplatňujú. Dopravca môže vydať Tarifu samostatne pre jednotlivé druhy dopráv.
2.7. „Cestovný poriadok“ je dokument, upravujúci časy odchodov a príchodov jednotlivých autobusových liniek.
2.8. „Prepravná povinnosť“ je povinnosť Dopravcu uzatvoriť zmluvu o preprave osôb s každým cestujúcim pripraveným na zastávke na trase autobusovej linky v čase odchodu autobusu podľa cestovného poriadku; to neplatí, ak je vyčerpaná kapacita autobusu podľa osvedčenia o evidencii, cestujúci nie je podľa prepravného poriadku spôsobilý na prepravu alebo prepravu na trase autobusovej linky dočasne znemožňuje aktuálny technický stav, priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
2.9. „Zdravotne postihnutá osoba" alebo „Osoba so zníženou pohyblivosťou" je akákoľvek osoba, ktorej pohyblivosť pri využívaní dopravy je znížená v dôsledku akéhokoľvek telesného postihnutia (zmyslového alebo pohybového, trvalého alebo dočasného), duševného postihnutia alebo poruchy, alebo akejkoľvek inej príčiny zdravotného postihnutia, alebo v dôsledku veku a ktorej stav si vyžaduje primeranú pozornosť a prispôsobenie služieb, ktoré sú k dispozícii všetkým cestujúcim, jej osobitným potrebám.

Čl. 3 Druh dopravy

3.1 Dopravca prevádzkuje v súlade s týmto prepravným poriadkom pravidelnú diaľkovú vnútroštátnu a medzinárodnú autobusovú prepravu osôb.

Čl. 4 Rozsah poskytovaných dopravných služieb

4.1 Dopravca poskytuje cestujúcim verejnú pravidelnú prepravu osôb podľa príslušných cestovných poriadkov z miesta nástupu do miesta výstupu.

 
arrow      3 fb  Obsah

4.2 Dopravca poskytuje v rámci verejnej pravidelnej dopravy osôb zároveň prepravu príručnej batožiny, cestovnej batožiny prípadne zvierat, ktorých prepravu Dopravca v tomto prepravnom poriadku výslovne nezakazuje.
4.3 Dopravca poskytuje cestujúcim aj ďalšie služby spojené s prepravou osôb uvedené v tomto prepravnom poriadku, najmä služby súvisiace s:
a) právami cestujúcich,
b) nárokmi cestujúcich z prípadne spôsobenej škody,
c) právami z neuskutočnenej alebo nedokončenej prepravy,
d) osobitnými právami vybranej skupiny cestujúcich
e) uplatňovaním práv cestujúcich u Dopravcu.

Čl. 5 Zmluva o preprave osôb

5.1. Zmluva o preprave osôb je uzavretá zaplatením cestovného podľa príslušnej tarify cestujúcim. Potvrdením o uzavretí zmluvy o preprave osôb a dokladom o zaplatení cestovného je cestovný lístok.
5.2. Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu právo, aby ho Dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas v súlade s týmto prepravným poriadkom.
5.3. V prípade, že povolená kapacita vozidla nedovoľuje prepravu všetkých cestujúcich, pripravených na zastávke na trase autobusovej linky v čase odchodu autobusu podľa cestovného poriadku, je Dopravca povinný prednostn prijať na prepravu cestujúceho s vopred zakúpeným cestovným lístkom (a prípadne miestenkou) a je oprávnený prednostne prijať na prepravu cestujúceho, pre ktorého je podľa prepravného poriadku vyhradené miesto v autobuse teda zdravotne postihnutú osobu, osobu so zníženou pohyblivosťou a ďalej osoby staršie, tehotné ženy a rodičov s malými deťmi. Rovnako je oprávnený prednostne prijať na prepravu cestujúcich, ktorí preukážu vážne dôvody pre prednostné prijatie alebo cestujúcich, ktorí cestujú do vzdialenejších zastávok.
5.4. Prednostné právo na prepravu neplatí, ak je autobus plne obsadený.

copyright © 2013 .::. design by Kaso.tv 4      arrow