Prepravný poriadok


Spoločnosť Emil Paulus. vydáva podľa § 4 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave tento

PREPRAVNÝ PORIADOK PRE PRAVIDELNÚ DIAĽKOVÚ VNÚTROŠTÁTNU A MEDZINÁRODNÚ AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

Čl. 1 Úvodné ustanovenia

1.1. Tento prepravný poriadok je vyhotovený v súlade a na vykonanie príslušných ustanovení Zákona č. 56/2012 o cestnej doprave (ďalej len „zák. č. 56/2012“) a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave (ďalej len „Nar. č. 181/2011“).
1.2. Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle Dopravcu.
1.3. Tento prepravný poriadok spolu s tarifou a cestovnými poriadkami je návrhom Dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy medzi Dopravcom a cestujúcim.
1.4. Prepravný poriadok upravuje podmienky prepravy osôb, príručnej batožiny, cestovnej batožiny a zvierat.
1.5. Súčasťou prepraveného poriadku je tarifa zverejnená na webovom sídle dopravcu a v informačných centrách dopravcu.

Čl. 2 Výklad pojmov

2.1. „Dopravca“ je prevádzkovateľ pravidelnej osobnej cestnej dopravy v rozsahu podľa tohto prepravného poriadku, ktorý má platné povolenie na prevádzkovanie osobnej cestnej dopravy, vydané v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej republiky.

 
1 fb  Obsah

Hlavným dopravcom je:
Obchodné meno: Emil Paulus
Sídlo: Jašíkova 2478/3 02201 Čadca
IČO: 322 522 85
Registrácia: Okresný súd Žilina, Vložka číslo:  10438/L

Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku môže byť aj vykonávajúci dopravca alebo subdodávateľ, ktorý spĺňa zákonné podmienky, má s Emil Paulus podpísanú zmluvu a súhlas schvaľovacieieho orgánu podľa príslušných nariadení.
2.2. „Cestujúci“ je fyzická osoba, ktorá využíva služby osobnej cestnej dopravy, poskytované Dopravcom a na tento účel je s Dopravcom povinná uzatvoriť prepravnú zmluvu.
2.3. „Pravidelná doprava" je doprava, ktorou sa zabezpečuje preprava cestujúcich autobusom v presne určených intervaloch po presne určených trasách, pričom cestujúci nastupujú a vystupujú na vopred určených zastávkach.
2.4. „Prepravná zmluva“ je zmluva o preprave osôb, ktorú na účely vykonania prepravy osoby uzatvárajú Dopravca a cestujúci. Prepravná zmluva je uzatvorená akceptáciou tohto prepraveného poriadku cestujúcim, za ktorú sa považuje zakúpenie cestovného lístka.
2.5. „Cestovný lístok“ je doklad potvrdzujúci zaplatenie cestovného za prepravu a uzatvorenie Prepravnej zmluvy. Cestovný lístok môže Dopravca vydať ako listinný doklad alebo ako elektronický doklad. Cestovný lístok môže vydať aj iný subjekt, ktorý má pre tento účel s Dopravcom uzatvorenú zmluvu.
2.6. „Tarifa“ je dokument Dopravcu, ktorým upravuje:
a) sadzby základného cestovného a príplatkov k nim,
b) sadzby cestovného pre všetky tarifné skupiny cestujúcich,
c) ceny za prepravu cestovnej batožiny, psov so špeciálny výcvikom prípadne živých spoločenských zvierat prepravovaných spolu s cestujúcim, pokiaľ je takáto preprava povolená

 
copyright © 2013 .::. design by Kaso.tv 2      arrow